ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

LỚP NGHỀ/ NGHIỆP VỤ: SÁNG TẠO KỸ THUẬT SỐ

BƯỚC 1: Thông tin của học viên
Họ và tên :
 
Sinh ngày :   tháng   năm
Nơi sinh :
Số CMND :   ngày cấp  
nơi cấp
Dân tộc :
Họ tên cha :
Họ tên mẹ :
Địa chỉ thường trú (địa chỉ gia đình) :
Địa chỉ tạm trú :
Điện thoại gia đình :
Điện thoại cá nhân :
Địa chỉ email:

BƯỚC 2: Lựa chọn chương trình đào tạo
    - Thời lượng : 252 giờ
 - Thời gian: khoảng 5 tháng
 - Học phí: 3 250 000 VND*
    - Thời lượng: 160 giờ (+ 92 giờ tự học)
 - Thời gian: 1 tháng
 - Học phí: 2 500 000 VND*
 Tôi không chọn mô-đun Lập trình Ứng dụng

 
 - Đây là mô-đun tùy chọn dành cho những học viên đã tham dự các chương trình đào tạo về lập trình (32 giờ).
Tôi không chọn mô-đun Đồ họa Vi tính  - Đây là mô-đun tùy chọn dành cho những học viên đã tham dự các chương trình đào tạo về đồ họa vi tính (32 giờ).
 Chương trình đào tạo thường xuyên - 1 mô-đun = 2 950 000 VND*
 Chương trình đào tạo thường xuyên - 2 mô-đun = 2 250 000 VND*
 Chương trình đào tạo cấp tốc - 1 mô-đun = 2 250 000 VND*
 Chương trình đào tạo cấp tốc - 2 mô-đun = 2 100 000 VND*
*Giảm 50% học phí dành cho tất cả học viên đăng ký cho khóa học đầu tiên.

BƯỚC 3: Test (Vui lòng trả lời bằng tiếng Anh)
Present yourself (50-100 words) :
Why do you want to take this training ? (50-100 words) :
What are your strengths to succeed in this training ? (50-100 words) :

BƯỚC 4: Gửi sản phẩm cá nhân
Hãy gửi cho chúng tôi tác phẩm hoặc ảnh chụp màn hình của công việc của bạn thể hiện các kỹ năng trong phạm vi sáng tạo kỹ thuật số: Gửi Email
hoặc Tải Xuống Phiếu Đăng Ký Nhập Học và Gửi Email